Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (21)

  • Anmäl förändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola

   Här kan representanter för fristående förskolor rapportera in förändringar i ägar- och ledningskretsen.

  • Anmäla om adressändring eller ändrade familjeförhållanden, förskola/fritids

   Anmäl ändrad adress eller förändringar i familjesituationen, det kan exempelvis vara vid en separation eller nytt samboförhållande.

  • Anpassade måltider

   Här kan du lämna in ansökan om anpassade måltider för elever i förskola och skola.

  • Ansöka om att barnet får vara på förskola/fritids under förälders ledighet

   Gör en ansökan om du har behov av att ditt barn ska vara på förskola/fritids under förälders ledighet. Denna e-tjänst gäller endast om ditt barn är placerat vid kommunal förskola/fritidshem, ej fristående.

    

  • Ansöka om ny skola, byte av skola eller flytt (F-9)

   Anmäl inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn alternativt utflyttning eller byte av skola. 

   Gäller ansökan byte till plats i resursskola så ska du använda annan e-tjänst: https://sjalvservice.vilhelmina.se/resursskola

    

  • Ansökan om att starta fristående verksamhet - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

   Här kan du ansöka om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

  • Ansökan om specialkost i förskola och skola

   Här kan du ansöka om specialkost av medicinska skäl för elever i skola eller förskola. 

  • Ansökan till resursskola

   Vilhelmina resursskola är en grundskola som startar i augusti 2024 för elever i åk 4-6. Succesivt utökas verksamheten att gälla även högstadiets åk 7-9. Skolan är anpassad för elever i behov av särskilt stöd samt för elever med särskilda behov av anpassningar i lärmiljön. Antalet inskrivna elever kommer att begränsas och gäller endast för elever i Vilhelmina kommun och som behöver särskilt stöd. Vid fler sökande än det finns platser så kommer elever som har störst behov att prioriteras.

   Sista ansökningsdatum för läsåret 24/25 är 2024-04-26

  • Hälsouppgifter för elev, anmälan

   Anmäl hälsouppgifter för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt i gymnasiet årskurs 1.

  • Lämna medgivande för vaccination för elever

   Här kan du lämna in medgivande för vaccination om ditt barn går i grundskolan.

  • Quiculum - e-tjänster mm inom skolan

   I Quiculum hittar du bland annat frånvaroanmälan, meddelandefunktion, schema för elever i skolan och schema för vistelsetider i förskola och fritidshem.

  • Skicka in tillsynsunderlag som fristående förskola

   Här skickar du som kontaktperson för fristående förskola in underlag inför den regelbundna tillsynen.

  • Tillåtelse till skolsköterska att hämta skolhälsojournal

   Lämna tillåtelse till skolhälsovården att skolhälsojournal får skickas vidare från föregående skola till nuvarande skola.

  • Uppsägning av plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

   Säg upp ditt barns plats i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg

    

  • Överenskommelse - Elevskåp och Dator - Hembergsskolan

   Använd denna e-tjänst för att lämna in överenskommelse om skåp och dator för elev i Vilhelmina kommun som går på Hembergsskolan.

  Bygga, bo och miljö (45)

  • Anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning

   Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan

  • Anmäla kommande hygges- eller naturvårdsbränning

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

  • Anmäla om start av verksamhet för bad, hygienisk verksamhet, undervisning eller solarium

   Här kan du anmäla in uppgifter om verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

  • Anmäla problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Anmäla ägarbyte för avfall, vatten och avlopp

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

  • Ansöka om bygglov för skyltar

   Nya skyltar och ljusanordningar i staden och på större orter kräver bygglov

  • Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Ansöka om förhandsbesked inför bygge

   Om du tänker bygga något utanför detaljplanerat område bör ansöka om ett förhandsbesked

  • Ansöka om förlängt slamtömningsintervall

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du om att du och närliggande grannar ska ha ett eller flera gemensamma avfallskärl stående på din fastighet.

  • Ansöka om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

  • Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

  • Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

  • Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad eller ditt fritidshus.

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om hantering av explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  • Ansökan om kompostering av latrin

   Här kan du ansöka om att kompostera latrin. 

  • Ansökan om vågkort att användas vid återvinningscentral

   Här ansöker du om våg-kort för företag, föreningar och verksamheter.

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Begäran om planbesked

   Genom ett planbesked kan den som planerar att utveckla ett geografiskt område få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. 

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du som byggherre nybyggnadskarta av kommunen.

   I normalfallet tar det ca tio dagar men kan ta längre tid under semesterperioden.

  • Beställning av sopkärl

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

  • Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

   Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

  • Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

   Här kan du ansöka om dispens i avfallshämtning. Ansökan är personlig och knuten till fastigheten och ska skickas in senast sex (6) veckor före den avsedda uppehållsperiodens start. 

   Du kan läsa mera om vad som gäller för dispens och undanta här Dispens och undantag (vilhelmina.se) 

   Vilhelmina kommun tar ut en avgift för att hantera din ansökan. Taxan finns att läsa på: Taxor och avgifter (vilhelmina.se) (länk)

   För frågor om ansökan om eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen kontaktar du kundtjänst för Vilhelminas vatten och avfall på telefon 0940-140 00.

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Intyg för bostadsanpassningsbidrag (för t ex arbetsterapeut)

   Här kan du skicka in ett intyg och/eller inskannad blankett för ansökan om bostadsanpassning.

  • Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Registrera och anmäla dricksvattenanläggning

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  • Skicka in OVK-protokoll

   Den här e-tjänsten använder du för att skicka in protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden när du gjort en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

  • SMS-tjänst

   Registrera dig till SMS-Service och få viktig information som berör din adress.

  • Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintlig

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan. Om du avser att ansluta t ex ett Attefallshus till redan befintlig anläggning så ber vid att kontakta oss via telefon 0940-140 00.

    

  Kommun och politik (6)

  Näringsliv och arbetsmarknad (24)

  Omsorg och hjälp (5)

  Saepmie / Sápmi (1)

  Trafik och infrastruktur (3)

  Uppleva, göra och föreningsliv (12)

  • Ansöka om lotteriregistrering

   Använd den här tjänsten för skicka in en ansökan för lotteriregistrering.

  • Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

  • Ansökan om kulturellt verksamhetsstöd

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

  • Boka boende i Vilhelmina kyrkstad

   Boka boende i Vilhelmina kyrkstad.

   Länk till STF:s bokningssida.

  • Bygdemedel

   Ansökan för bygdemedel lämnas in till Länsstyrelsen Västerbotten. Ansökningsperioden är 1 nov - 31 jan via deras e-tjänst som du når här.

   Läs mer om e-tjänsten  och få instruktioner på Länsstyrelsens sida om bygdemedel.

  • Årsredovisning från förening

   Registrerade föreningar som har för avsikt att söka lokal-, ledar- eller aktivitetsbidrag hos Vilhelmina kommun ska före den 15 februari årligen lämna in uppgifter för hur föreningens verksamhet/er fungerat under det föregående året samt vad som planeras innevarande år.