Ansökan till resursskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilhelmina resursskola är en grundskola för elever i åk 4-6. Succesivt utökas verksamheten att gälla även högstadiets åk 7-9. Skolan är belägen vid Volgsjöns strand, ca 1km från Vilhelmina centrum.

Grundskolans inriktning

Skolan är anpassad för elever i behov av särskilt stöd inom kommunikation, språk och socialt samspel samt för elever med särskilda behov av anpassningar i lärmiljön.

Utgångspunkten för att bli antagen till skolan är att eleven har undervisats och ska undervisas utifrån grundskolans läroplan. Undervisningen sker utifrån Lgr-22, enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan.

Lärmiljö

Kännetecknande för resursskolan är anpassade lärmiljöer, små elevgrupper och hög personaltäthet. Utbildningen bygger på struktur och tydlighet. Våra pedagoger och övrig personal har god kompetens och jobbar i ett nära samarbete med vårdnadshavare. Eleverna erbjuds ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för både skoldagen och rasterna. Skolmiljön tydliggörs med hjälp av bland annat bildstöd och tydliggörande pedagogik. Personalen arbetar aktivt för att skapa en lärmiljö där eleven upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam, med elevhälsans olika funktioner.

Urval

Antalet inskrivna elever kommer att begränsas och gäller endast för elever i Vilhelmina kommun och som behöver särskilt stöd. Vid fler sökande än det finns platser på skolan prioriteras de elever som i urvalet har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. För att ingå i urvalet ska utvärdering av åtgärdsprogram ha visat att det stöd som eleven tidigare fått varit otillräckligt i relation till elevens behov.

Beslut om mottagning tas av ett särskilt mottagningsteam bestående av professioner inom elevhälsan samt skolans rektor.

Ansökan

Elev och vårdnadshavare ansöker till resursskolan. Om du inte kan använda e-tjänsten så går det även bra att skicka ansökan via en blankett som finns att hämta på Volgsjö skolas expedition.

Ansökan kan även göras av elevens nuvarande rektor, om eleven är placerad vid en av kommunens skolenheter och om elevens vårdnadshavare medger det.

Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov. Nuvarande skola lämnar över ett samlat underlag som ska skickas in med ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
094014000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa