Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens i avfallshämtning. Ansökan är personlig och knuten till fastigheten och ska skickas in senast sex (6) veckor före den avsedda uppehållsperiodens start. 

I ansökan anger du vilken tidsperiod som befrielsen avser samt uppgift om beräknade avfallsmängder. 

Det finns vissa förutsättningar för att du ska bevilja dispens och dessa står att läsa i Vilhelmina kommuns avfallsföreskrifter:

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får efter ansökan till Kommunstyrelsen, om det finns särskilda skäl, medges dispens för från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Förutsättningar för dispens är:

  1. Sökande kan redovisa särskilda skäl, exempelvis att huset är obeboeligt och inte används till annan verksamhet, att vatten och avlopp ej är inkopplat
  2. Fastigheten genererar inget avfall som inte kan tas om hand på den egna fastigheten utan risk för människors hälsa eller miljön.
  3. Fastigheten är avstädad från avfall under kommunalt ansvar.
  4. Inget avfall grävs ned
  5. Inget avfall eldas annat än trädgårdsavfall, se 28 §.
  6. Sökande kan visa att det inte finns behov av någon av Vilhelmina kommuns renhållnings tjänster, ej heller besök vid återvinningscentral

Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av kommunstyrelsen. Beslut om beviljad befrielse är personlig och gäller i högst sex (6) år, eller till dess förhållandena ändras. Vid beslut om eget omhändertagande och befrielsen från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen, tas ingen avgift för avfallshantering ut.

Vilhelmina kommun tar ut en avgift för att hantera din ansökan. Taxan finns att läsa på: Taxor och avgifter (vilhelmina.se) (länk)

För frågor om ansökan om eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen kontaktar du kundtjänst för Vilhelminas vatten och avfall på telefon 0940-140 00.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa