Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som planerar att utveckla ett geografiskt område på ett sådant sätt som kräver  att kommunen antar, ändrar eller upphäver en detaljplan har rätt att få veta om kommunen kan tänka sig att påbörja ett sådant planarbete. Den som vill utveckla området kan då begära ett planbesked av kommunen.

Handläggning av ansökan 

När ansökan om planbesked kommer till Miljö- och byggnadsnämnden skickar kommunen en mottagningsbekräftelse till Er som har ansökt. 

Så snart som möjligt gör kommunen en första bedömning och meddelar Er om Ni behöver komplettera ansökan med fler uppgifter. Handläggningen påbörjas först när ansökan är fullständig. 

Om inte Ni och kommunen kommit överens om något annat fattar Miljö- och byggnadsnämnden beslut om planbesked kan beviljas eller inte inom fyra månader efter att handläggningen har påbörjats. 

Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Att planbesked beviljas innebär bara att kommunen är beredd att påbörja en planprocess. Det finns ingen garanti för att planen kan utformas såsom Ni önskar, att planen antas eller att den vinner laga kraft. Under planprocessen kan synpunkter och ny information medföra att planen behöver ändras eller att planarbetet avbryts. 

Avgifter och betalningsansvar 

Avgift tas ut för planbeskedet oavsett om besked beviljas eller inte. Avgiftens storlek beror på hur omfattande detaljplanen är tänkt att bli. Ni som står som sökande har, enligt lagen, ansvar att betala avgift för beslutet när det är fattat och ni har fått besked om det.  

Efter beslutet om planbesked 

Om nämnden beviljar planbesked och alltså är beredd att påbörja en planprocess kommer det i planbeskedet också att beskrivas en ungefärlig tidplan (när arbetet tidigast kan påbörjas och när en eventuell detaljplan tidigast kan antas).  

Innan arbete med detaljplan påbörjas måste ett planavtal skrivas mellan Er och kommunen. Avtalet beskriver parternas ansvar, krav och kostnader m.m. i planarbetet. Ofta skrivs även ett exploateringsavtal mellan Er och kommunen som beskriver ansvar, krav och kostnader när detaljplanen ska genomföras. Exploateringsavtalet måste vara undertecknat innan detaljplanen kan antas. 

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning för alla berörda fastigheter
  • En karta med markering för vilket område man söker planbesked för

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa