Tobaksvaror - Anmälan om ändring eller upphörande av försäljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänt

Om försäljning upphör eller det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla detta till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om att ägarförhållandena eller styrelsen i det tillståndshavande bolaget förändras eller att bolaget fått nya firmatecknare.

Anmälan ska göras utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

 

Lämplighetsprövning vid förändring i företaget

När du anmäler förändringar öppnar kommunen ett ärende och påbörjar en utredning. Kommunen utreder om bolaget fortsatt uppfyller lagens krav även efter förändringen. Precis som vid ansökan om tillstånd prövas personerna med betydande inflytandes lämplighet (en person med betydande inflytande anses vara t.ex. ägare, styrelseledamot, VD, firmatecknare m.m.). Dessa ska vara ekonomiskt skötsamma och får inte ha begått allvarliga brott. För att pröva lämpligheten begär kommunen uppgifter från Polismyndigheten och hämtar information från Skatteverket.

Om någon av personerna med betydande inflytande är folkbokförd (eller bosatt) i annat land än Sverige ska du som anmäler förändringarna skicka in handlingar som styrker personens lämplighet. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder.

Avgift

Kommunen tar ut en tillsynsavgift för att handlägga anmälningsärendet. Avgiften återbetalas inte om förändringen leder till att bolaget inte längre bedöms uppfylla lagens krav. Här finns uppgift om Vilhelmina kommuns taxor: Taxor Vilhelmina kommun

Anmälan om avslut debiteras inte.

Vid anmälan som gäller förändring ska du bifoga handlingar

 1. Registreringsbevis från Bolagsverket
  Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan kopia av ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas under tiden.
   
 2. Handling som styrker behörighet att teckna firma
  Handlingar som styrker behörighet att underteckna anmälningshandlingar eller att teckna firma ska bifogas om firmateckningsrätt inte framgår av registreringsbeviset. Om ombud anlitas ska fullmakt lämnas.
   
 3. Ägarförhållanden om förändring skett
  I anmälan ska eventuellt nya ägarförhållandena redovisas.

  Gäller anmälan ett aktiebolag ska exempelvis bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller liknande lämnas. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss redovisas där det på ett klart och tydligt sätt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Det ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget.

  Är det fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.
   
 4. Köpeavtal
  Du ska lämna in en kopia av köpeavtalet för de aktier eller andelar du köpt eller förvärvat. Avtalet ska vara undertecknat av både köparen och säljaren.
   
 5. Redogörelse för finansiering
  Till anmälan ska bifogas en redogörelse över hur köpet finansierats. Kommunen behöver veta varifrån pengarna kommer, vilket innebär att du behöver visa upp hur finansieringen av förändringen har gått till. Redogörelsen ska på ett klart och tydligt sätt visa varifrån pengarna till köp av aktier eller bolagsandelar och eventuella ytterligare investeringar kommer ifrån. För att styrka uppgifterna ska verifikationer över transaktionerna bifogas t.ex. kontoutdrag, överföringar mellan konton, lånehandlingar, skuldebrev, avtal m.m.

  Är det frågan om eget kapital som använts ska det redovisas var pengarna kommer ifrån. Är det frågan om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer avseende privata långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som personer med betydande inflytande varför eventuellt även dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att granskas.
   
 6. Övriga bolagsengagemang
  Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang. Använd bilagan till ansökan om försäljningstillstånd ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag och innehav i andra bolag.

  Observera att ytterligare kompletteringar kan komma att begäras under handläggningens gång.

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa