Ansöka om ledighet för elev i grundskolan i Vilhelmina

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev behöver vara ledig från skolan måste du som vårdnadshavare, god man eller förvaltare skicka in en ansökan. Skolan förutsätter att semesterresor sker på loven.​

Vänligen observera att denna e-tjänst endast gäller barn i förskoleklass och årskurs 1-9 i skolor i Vilhelmina kommun.

Utdrag ur skollagen 7 kapitlet

Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska enligt skollagen grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ska hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t. ex. vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara barnets vårdnadshavare eller god man/förvaltare
  • Samtliga vårdnadshavares eller god mans/förvaltares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa